Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΒ

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΒ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΒ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: Δεκατεσσάρων (14) Πλωτών Ελαστικών Προσκρουστήρων Πεπιεσμένου Αέρα (High Pressure Floating Pneumatic Rubber Fenders)ια τον Εμπορικό Λιμένα Βόλου προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 31/07/2017 και ώρα 17.00.

Επικουρικά η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΟΛΒ ΑΕ (www.port-volos.gr).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 9/08/2017 και ώρα 10.00 πμ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημσίων συμβάσεων και δικαδικασιών.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.600,00 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλοντια ηλεκτρονικά, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (έως 26/7/2017) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR