Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων από την ΕΛΑΣ

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων από την ΕΛΑΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων από την ΕΛΑΣ

Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό κινήσεων των ηλεκτροκίνητων γερανών GANZ No 4 & No 7 της ΟΛΒ ΑΕ προκηρύσσει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση ανέρχεται στα €130.000 πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, τα οποία ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία μίας αντίστοιχης προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει και εγκαταστήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και να παραδώσει τους γερανούς σε πλήρη λειτουργική κατάσταση εντός έξι (6) μηνών.

Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, η κατάρτιση, υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν γνώση της παρούσας Διακήρυξης, των ενδεχόμενων προσαρτημάτων της, των συνημμένων αρχείων ή/και όποιων διευκρινίσεων τη συνοδεύουν, στη προαναφερόμενη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr), μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται και η όποια επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή (ΟΛΒ ΑΕ), υπό την προϋπόθεση της προγενέστερης εγγραφής τους σε αυτήν, ως οικονομικοί φορείς. (A/A ΕΣΗΔΗΣ Διαγωνισμού: 66183).

Επικουρικά, η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΟΛΒ ΑΕ (www.port-volos.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 27-11-2018 και ώρα 23:59’, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 3-12-2018 και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2.600,00 ευρώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Αρμόδιος υπάλληλος: Σπάχος Θωμάς, ( 24210-32545), κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και των ωρών 09:00’ - 14:00’.

 

 

 

 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR