Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για την προμήθεια βηματοδοτών από το Νοσοκομείο Βόλου

 • Αρχική
 • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
 • Διαγωνισμός για την προμήθεια βηματοδοτών από το Νοσοκομείο Βόλου

Διαγωνισμός για την προμήθεια βηματοδοτών από το Νοσοκομείο Βόλου

 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, σε ελεύθερο ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια «ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ» (CPV 33182210-4)   προϋπολογιζόμενης δαπάνης  220.000,00€   με Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 76643.

                                              ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gov.gr

 

10-07-2019

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα:07:00 π.μ.

10-07-2019

Ημέρα: Τετάρτη

Ώρα: 07:00  π.μ.

      30/7/2019

Ημέρα: Τρίτη

Ώρα:15:00 μ.μ.

 

05-08-2019

Ημέρα: Δευτέρα Ώρα:11:00 μ.μ.

 

 

     Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) ενώ θα διατίθεται και από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00€    

      Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12.00 έως 14.00.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR