Νέα

Εκλογές Επιμελητηρίου

 • Αρχική
 • Νέα
 • Εκλογές Επιμελητηρίου

Δικαίωμα ψήφου και ορισμός εκπροσώπων

 • Nov 22, 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Βόλος 17 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ.: 261

--------------------------------------

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Μαγνησίας υπενθυμίζει στα μέλη αυτού ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4497/13.11.2017 (ΦΕΚ Α’/171/13.11.2017), στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2017 για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης, δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη των Επιμελητηρίων, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο, ως εξής:

α.    Κάθε φυσικό πρόσωπο διαθέτει μία ψήφο.

β.    Κάθε προσωπική εταιρεία διαθέτει δύο ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται ως εξής:

αα.  για τις ομόρρυθμες εταιρείες, από δύο ομόρρυθμους εταίρους της, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών,

ββ.  για τις ετερόρρυθμες εταιρείες, είτε από δύο ομόρρυθμους εταίρους είτε από τον ομόρρυθμο και έναν ετερόρρυθμο εταίρο, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ.    Κάθε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διαθέτει δύο ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται είτε από δύο διαχειριστές είτε από έναν διαχειριστή και έναν εταίρο, οι οποίοι υποδεικνύονται από την εταιρεία.

δ.    Κάθε μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διαθέτει μία ψήφο. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον διαχειριστή της.

ε.    Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία διαθέτει τρεις ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τρεις εκπροσώπους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατα διοικητικά στελέχη και υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ.  Κάθε μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία διαθέτει μία ψήφο. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον διαχειριστή της.

ζ.    Οι υπόλοιπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες διαθέτουν δύο ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται είτε από δύο διαχειριστές είτε από έναν διαχειριστή και έναν εταίρο που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

η.    Κάθε υποκατάστημα ημεδαπής επιχείρησης διαθέτει μία ψήφο ανά Επιμελητήριο. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός υποκαταστήματα ημεδαπής επιχείρησης είναι εγγεγραμμένα στο ίδιο Επιμελητήριο, δικαίωμα ψήφου έχει μόνο ένα υποκατάστημα, που υποδεικνύεται από τη διοίκηση της έδρας. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον διευθυντή του υποκαταστήματος ή τον αναπληρωτή αυτού.

θ.    Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διαθέτει μία ψήφο, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

ι.   Κάθε συνεταιρισμός διαθέτει δύο ψήφους. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να είναι του μέλη του Δ.Σ.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των εξουσιοδοτήσεων των εκπροσώπων των εταιρειών οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών είναι έως 2 Δεκεμβρίου 2017 και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο ψηφίζει μόνο μία φορά.

 

Η αναπλ. Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής

ΕΛΕΝΗ ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ

Περισσότερα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Nov 20, 2017

Η Εκλογική Επιτροπή ανακοινώνει ότι προέβη στην ανακήρυξη των υποψηφίων για τις Εκλογές ανάδειξης νέων οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας που θα διεξαχθούν στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2017

Περισσότερα


Προσωρινοί Εκλογικοί Κατάλογοι

 • Nov 14, 2017

Οι συνταχθέντες και κυρωθέντες, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Π.Δ. 372/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι, θα εκτίθενται στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176, για τρεις συνεχόμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου 2017.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας της έκθεσης και από 17 έως και 19 Νοεμβρίου 2017, ώρες 09:00 έως 14:00, δύνανται να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή ενστάσεις επί των προσωρινών εκλογικών καταλόγων.

Περισσότερα


ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

 • Nov 10, 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Βόλος 9 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 252

---------------------------------------

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι συνταχθέντες και κυρωθέντες, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Π.Δ. 372/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι, θα εκτίθενται στο κατάστημα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Δημητριάδος 176, για τρεις συνεχόμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου 2017.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας της έκθεσης και από 17 έως και 19 Νοεμβρίου 2017, ώρες 09:00 έως 14:00, δύνανται να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή ενστάσεις επί των προσωρινών εκλογικών καταλόγων.

 

Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής

 

 

 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΤΣΙΝΑ

 

Περισσότερα


Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής

 • Oct 31, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά στις εκλογές του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 και του Π.Δ 372/1992, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, λαμβάνουσες χώρα στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2017 και σε συνέχεια της από 5 Σεπτεμβρίου 2017 με αριθμό πρωτοκόλλου 4 ανακοίνωσης, το Επιμελητήριο Μαγνησίας γνωστοποιεί περαιτέρω τα κάτωθι:

Περισσότερα


Κατάλογος ενεργών μελών Επιμελητηρίου Μαγνησίας

 • Oct 02, 2017

Κατάλογος ενεργών επιχειρήσεων με ημερομηνία εγγραφής στο Επιμελητήριο Μαγνησίας έως και 8/12/2016.

Περισσότερα


Καθορισμός ημερομηνιών εκλογών Επιμελητηρίου Μαγνησίας και δικαίωμα ψήφου

 • Sep 06, 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Βόλος 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.: 4

---------------------------------------

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ πληροφορεί τα μέλη του ότι, την 9η Δεκεμβρίου 2017, στην πόλη του Αλμυρού και στο νησί της Σκιάθου, παράλληλα, καθώς και τις 10η και 11η Δεκεμβρίου 2017 στην έδρα του Επιμελητηρίου και ώρα από 07:00 (έναρξη) έως 19:00 (λήξη), θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 και του Π.Δ 372/1992, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο, ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

            Τα Τμήματα είναι τέσσερα (4):

Τμήμα Εμπορικό

Τμήμα Υπηρεσιών

Τμήμα Μεταποιητικό

Τμήμα Τουριστικό

Οι έδρες αυτών θα καθοριστούν

Περισσότερα


Ημερομηνίες διαξαγωγής εκλογών Επιμελητηρίου Μαγνησίας

 • Sep 01, 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

--------------------------------------------

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ θα διεξαχθούν στις 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 και του Π.Δ 372/1992, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Η Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΤΣΙΝΑ

 

Περισσότερα


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR