Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 28/9/2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας {ΕΑΕΜ} στα πλαίσια των Καταστατικών της σκοπών και με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας προτίθεται να προβεί σε σύσταση δύο υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Η 1η υπηρεσία θα αφορά :

παροχή συμβουλών σε τραπεζικά ζητήματα, όπως ενδεικτικά κόκκινα δάνεια, υπερδανεισμός, αναδιάρθρωση δανείων, ρυθμίσεις δανείων, επιχειρηματικά δάνεια.

Η 2η υπηρεσία θα αφορά :

παροχή λογιστικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών - συμβουλευτική επιχειρήσεων όπως ενδεικτικά αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, διαχείρισης κρίσεων, χειρισμό θεμάτων καθημερινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος καθώς και συμβουλευτική για έναρξη επιχειρήσεων, αξιοποίηση κεφαλαίου και προοπτικές επιχειρηματικότητας, εξαγωγές.

 

Για την στελέχωση των δύο υπηρεσιών προτίθεται αρχικά να προβεί σε σύναψη συνεργασίας με 2 ειδικούς συνεργάτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για κάθε υπηρεσία.

Η επιλογή των συνεργατών θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. της ΕΑΕΜ μετά από κρίση καταλληλόλητας των υποβληθεισών προτάσεων.

Ο αριθμός δύναται να αυξομειωθεί ανάλογα με τις υποβληθείσες προτάσεις και την καταλληλότητα και πληρότητα αυτών ενώ η ΕΑΕΜ διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον τελικό αριθμό τους.

Η σύναψη συνεργασίας θα είναι άνευ οποιασδήποτε χρηματικής ή άλλους είδους αμοιβής.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως την 31.12.2018 με δυνατότητα χρονικής παράτασης αυτής κατόπιν αξιολογήσεως.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται αποκλειστικά στο χώρο των γραφείων της ΕΑΕΜ, στο κτίριο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, τουλάχιστον 2 φορές εβδομαδιαίως απογευματινές ώρες και με ελάχιστη διάρκεια 2 ώρες την κάθε φορά.   

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους στο info@eaem.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση : ΕΑΕΜ – Δημητριάδος, αρ. 176 Βόλος, ΤΚ. 38221 έως την Παρασκευή 21.09.2018 υπόψιν κας. Ελένης Πασχάλη.

 

 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει :

Α} αναλυτικό βιογραφικό και στοιχεία της επιχείρησης,

Β} προτεινόμενο πλάνο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,

Γ} αναλυτική κατάσταση ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Δ} Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:

 1. i) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι, ii) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, iii) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, iv) ότι για την ανάληψη του έργου δε συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή, v) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στη μη σύναψη της σύμβασης.

 

Για την ΕΑΕΜ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Σπαθής

 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR