Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ποιοι οι υπόχρεοι του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Ποιοι οι υπόχρεοι του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

 

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 4557/2018, υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούνται

δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, σωματεία, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικοί φορείς και κλπ. να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους έως 1/11/2019, ενώ όλες οι εμπορικές εταιρείες έως 29/11/2019.

Ειδικότερα, υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι:

- Εμπορικές  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  εισηγμένες  σε  ρυθμισμένη  αγορά  ή  Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης:

α) Ομόρρυθμες Εταιρείες.

β) Ετερόρρυθμες εταιρείες.

γ) Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές.

δ) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

ε) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπες

στ) Ανώνυμες Εταιρείες

ζ) ΙΜΕ ΕΠΕ.

η) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

- Συνεταιρισμοί:

α) αστικοί συνεταιρισμοί

β) οικοδομικοί συνεταιρισμοί

γ) αγροτικοί συνεταιρισμοί

δ) πιστωτικοί συνεταιρισμοί,

ε) πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού ιδρύματος.

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που συνιστάται κατά τη διάρκεια του χρόνου καταχώρισης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6 ή μετά την ολοκλήρωσή του, οφείλει να καταχωρίζει τα προβλεπόμενα στοιχεία εντός 60 ημερών από την σύστασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Κυρώσεις

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR