Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη – Δικηγόρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη – Δικηγόρου

To Επιμελητήριο Μαγνησίας ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη-Δικηγόρου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας.

            Απαραίτητα προσόντα :

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες,
 2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Νόμος 4194/2013).
 3. Να είναι Δικηγόροι Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.
 4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής σχολής της χώρας ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου ως και αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 5. Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου 4, να έχουν αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών τους και μια τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο της απασχόλησής τους, κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 50/2001.
 6. Τυχόν επιμελητηριακή εμπειρία με οποιαδήποτε μορφή θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
 7. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α ́39), όπως ισχύει.

8     Ειδικότερα οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

 1. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Νόμου 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.
 2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο. 7 του Νόμου 3528/2007.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.
 4. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών από φορέα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο, κυρίως στη σύνταξη και επεξεργασία κειμένων, χρήση διαδικτύου και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία.
 5. Να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία σε Επιμελητήρια, Υ.ΓΕΜΗ άλλως στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο κεντρικό κατάστημα του Επιμελητηρίου, Τμήμα Διοικητικό (οδός Δημητριάδος, αρ. 176 τκ 38221, Βόλος) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία, δικαιολογητικά.

Το τεύχος προκήρυξης και το Παράτημα θα επικολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου ( Δημητριάδος 176-Βόλος ), θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου www.cci-magnesia.gr και στον κόμβο http://diavgeia.gov.gr, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο και θα παραμείνουν για όλο το διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Μαγνησίας (Δημητριάδος 176 - Βόλος) και στο Τηλεφ. Κέντρο 24210-94700 (εσωτ. 5 Διοικητικό Τμήμα) και ώρες 09:00 – 14:00 (αρμόδια κα Αθανασία Ντρέγκα).

 

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ


DOWNLOADS:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Πώς σας φαίνεται η νέα μας ιστοσελίδα;

  Δεν μου αρέσει

  Μέτρια, τίποτα το ιδιαίτερο

  Πολύ καλή

LATEST TWEETS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
  Φαξ: +30 2421031211
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR