Home Logo

Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

«Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία»

«Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» ενημερώνει τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την επικείμενη έκδοση Πρόσκλησης για τη Δράση

«Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», Π/Υ 2.000.000€ Δημόσια Δαπάνη

Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας» και στον ειδικό στόχο RSO1.3 «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων».

Η Πρόσκληση προβλέπεται να εκδοθεί τον Μάϊο 2024 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία». Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) https://opske.gr

Η Δράση αφορά στην προώθηση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

I.

Έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

 

II. Δραστηριοποιούνται

ουσιωδώς

(Κύριος

Κωδικός

Δραστηριότητας

ή

Κωδικός

Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας. III. Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.

 1. Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.
 2. Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εκθέσεις.

Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης. Θα εξετάζονται και θα βαθμολογούνται η σαφήνεια και η πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου, ο Προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου που αναλογεί σε εκθέσεις εσωτερικού - εξωτερικού, με πρόκριση την συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, η μεταβολή του κύκλου εργασιών της επιχείρησης μεταξύ των ετών 2021 και 2022, η υφιστάμενη απασχόληση σε ΕΜΕ το έτος που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης, ο βαθμός εξάρτησης (χαμηλό/υψηλό ρίσκο επένδυσης) της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου σε σχέση με τον μέγιστο Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης τη διετία που προηγείται του έτους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και το μέσο προϋπολογιζόμενο κόστος ανά έκθεση.

Προϋπολογισμός: Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 2.000.000€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης(Δημόσια Δαπάνη & Ιδιωτική Συμμετοχή) προϋπολογίζεται σε 4.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως τις 90.000€ με την επιδότηση να ανέρχεται στο 50%.

Η δράση θα προκηρυχθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ)651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.6.2014 (O.JΕΕL 187/1 της 26.6.2014) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός», όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 18 και 19 αυτού.

Δεν θα πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου (δήλωση συμμετοχής σε έκθεση) πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης από τις δικαιούχους επιχειρήσεις (εκπλήρωση χαρακτήρα κινήτρου).

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: προβλέπεται διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Τι χρηματοδοτείται: βασικές κατηγορίες δαπανών αποτελούν η μίσθωση (βασικά Κόστη εγκατάστασης, σχεδιασμός και εξοπλισμός) και η διαχείριση (Υπηρεσίες Μεταφοράς και Ασφάλισης εμπορευμάτων, Δαπάνες Μετακίνησης, Διαμονής, Διατροφής, Υπηρεσίες Επικοινωνίας) Περιπτέρου.

Τα κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται και αξιολογούνται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, η διαδικασία αξιολόγησης καθώς και οι επιλέξιμοι ΚΑΔ θα αναρτηθούν στην Πρόσκληση που θα εκδοθεί. H ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων θα γίνει μέσω των ιστοσελίδων www.efepae.gr και www.aedep.gr του Ενδιάμεσου Φορέα ΕΦΕΠΑΕ, www.thessalia-espa.gr της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία» και www.espa.gr του ΕΣΠΑ.

 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

banner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner image
banner imagebanner imagebanner imagebanner image
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR