Home Logo

Νέα - Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Παρέμβαση Επιμελητηρίου Μαγνησίας για εταιρείες μίσθωσης προσωπικού

Παρέμβαση Επιμελητηρίου Μαγνησίας για εταιρείες μίσθωσης προσωπικού

Επιστολή προς την ΟΕΒΕΜ, ΟΕΒΕΜ και Β. Σποράδων και τα Α/θμια Σωματεία απέστειλε το Επιμελητήριο Μαγνησίας με σκοπό την ενημέρωση των επαγγελματιών αναφορικά με τη λειτουργία εταιρειών που μισθώνουν εργαζομένους χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση γίνεται σε άμεσο χρόνο, μετά και τις αναφορές που δέχθηκε το Επιμελητήριο Μαγνησίας για το φαινόμενο που παρατηρείται και στο Νομό Μαγνησίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής: «Το Επιμελητήριο Μαγνησίας με σκοπό την προστασία των επιχειρήσεων-μελών του συνιστά να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μία επιχείρηση προχωρά στην μίσθωση προσωπικού προς αποφυγή επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθόσον ήρθε εις γνώσιν μας ότι εταιρείες «μισθώνουν προσωπικό» σε επιχειρήσεις της Μαγνησίας κατά παράβαση της κείμενης Νομοθεσίας. 

         Ειδικότερα η μίσθωση προσωπικού [δανεισμός εργαζομένων] καλύπτεται από το Ν. 4052/2012 άρθρα 113 επ.

         Η Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης [ΕΠΑ] δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να ασκεί και τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεων εργασίας.

β) Αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού.

γ) Συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

         Αυτή τη στιγμή υφίστανται δύο ειδών δανεισμού ; 

Α. Σύμβαση γνήσιου δανεισμού

Η σύμβαση δανεισμού είναι μία τριμερής σύμβαση μεταξύ του αρχικού εργοδότη, του δεύτερου εργοδότη και του εργαζόμενου, σύμφωνα με την η οποία ο αρχικός εργοδότης παραχωρεί (δηλαδή δανείζει) τις υπηρεσίες του εργαζόμενου, με τη συγκατάθεση του τελευταίου, στον δεύτερο εργοδότη (γνήσιος δανεισμός). Ο δανεισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συναίνεση του εργαζομένου, η οποία παρέχεται είτε με την αρχική σύμβαση εργασίας, είτε μεταγενέστερα εν όψει συγκεκριμένου δανεισμού. Επίσης η συναίνεση μπορεί να είναι ρητή, αλλά και σιωπηρή, να συνάγεται δηλ. από τη συμπεριφορά του εργαζομένου, π.χ. ο εργαζόμενος προσέρχεται και προσφέρει την εργασία του στον τρίτο.

Η σύμβαση δανεισμού μεταξύ εργοδότη και τρίτου δεν επηρεάζει καταρχήν τη σύμβαση εργασίας, η οποία παραμένει σε ισχύ μεταξύ του αρχικού εργοδότη και του εργαζόμενου. Παραχωρείται μόνο η εργασία του εργαζόμενου και το διευθυντικό δικαίωμα του αρχικού εργοδότη προς το δεύτερο εργοδότη. Ο αρχικός εργοδότης εξακολουθεί να βαρύνεται κατά βάση με όλες τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση εργασίας, π.χ. με την υποχρέωση καταβολής του μισθού, της κανονικής αδείας και του επιδόματος αδείας, της απόδοσης και παρακράτησης των ασφαλιστικών εισφορών και της καταβολής της αποζημίωσης απολύσεως, καθώς μόνο ο αρχικός εργοδότης μπορεί να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα που δεν απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας μεταξύ εργαζομένου και αρχικού εργοδότη, αλλά προκύπτουν το πρώτον κατά τη διάρκεια του δανεισμού, δεσμεύουν μόνο τον τρίτο και τον εργαζόμενο. Π.χ. η αμοιβή για πρόσθετη εργασία κατά τη διάρκεια του δανεισμού ή για υπερεργασία, υπερωρίες, για εργασία Κυριακών/αργιών, ο αδικαιολόγητος πλουτισμός από παράνομη εργασία κλπ. Κατά τα λοιπά ο δεύτερος εργοδότης εξακολουθεί να δεσμεύεται από την σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει ο εργαζόμενος με τον αρχικό εργοδότη.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται να συναφθεί ειδική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων, με την οποία ο δεύτερος εργοδότης αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του αρχικού εργοδότη, σχετικά με την καταβολή μισθού, επιδομάτων κλπ.

 Σε περίπτωση δανεισμού μισθωτού, η επιχείρηση που δανείζεται τον μισθωτό υποβάλλει συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου Ε4, που αφορά στον εν λόγω εργαζόμενο, με την παρατήρηση ότι αφορά σε υπό δανεισμό μισθωτό, ενώ θα αναγράφονται και τα στοιχεία της δανείζουσας επιχείρησης. Είναι δε υποχρεωμένος να τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις αναγγελίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ όλων των τυχόν αλλαγών του ωραρίου εργασίας του δανειζόμενου εργαζόμενου.

 

Β. Προσωρινή Απασχόληση – Σύμβαση (μη γνήσιου) δανεισμού μέσω Ε.Π.Α.

 Μη γνήσιος δανεισμός υπάρχει όταν η σύμβαση εργασίας μεταξύ εργαζομένου και αρχικού εργοδότη προβλέπει ότι ο εργαζόμενος θα προσφέρει την εργασία του σε τρίτους, τους οποίους θα υποδεικνύει εκάστοτε ο αρχικός εργοδότης. Ο μη γνήσιος δανεισμός ονομάζεται και κατ’ επάγγελμα δανεισμός, γιατί ο αρχικός εργοδότης είναι επιχείρηση, της οποίας αντικείμενο εργασιών είναι ακριβώς να παραχωρεί, δηλαδή να δανείζει εργαζομένους σε τρίτους εργοδότες.

H συνολική διάρκεια της σύμβασης δανεισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχομένων ανανεώσεων που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 36 μήνες, ενώ αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα ανασταλεί η λειτουργία της εργασιακής σχέσης για λόγους όπως ασθένεια, στράτευση, εγκυμοσύνη κ.λπ. δεν επηρεάζεται η νομοθετικώς προβλεπόμενη διάρκεια. Σε περίπτωση δε υπέρβασης τού εν λόγω χρονικού ορίου επέρχεται η μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη. Στην περίπτωση που η απασχόληση τού μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη συνεχίζεται μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νομίμων ανανεώσεών της ακόμη και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ τού μισθωτού και τού έμμεσου εργοδότη (τεκμήριο πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου).

 H σύμβαση εργασίας μεταξύ εργαζομένου και EΠA μπορεί να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης και καταρτίζεται εγγράφως σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται από τους συμβαλλομένους, ήτοι τον νόμιμο εκπρόσωπο της EΠA και τον προσωρινά απασχολούμενο.

Σε περίπτωση σύμβασης μερικής απασχόλησης, η EΠA υποχρεούται στην κατάθεση αυτής στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και έπειτα παραδίδει ένα αντίγραφο της σύμβασης στον προσωρινά απασχολούμενο και το άλλο στον έμμεσο εργοδότη, ο οποίος έχει την υποχρέωση τήρησής του στο χώρο εργασίας.

Έγγραφη σύμβαση καταρτίζεται και μεταξύ EΠA και έμμεσου εργοδότη στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας, καθώς και οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία.

Στη σύμβαση εργασίας πρέπει να περιέχονται όλοι οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του προσωρινά απασχολούμενου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο προσωρινά απασχολούμενος αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.

Θεωρείται άκυρη οποιαδήποτε ρήτρα απαγόρευσης της σύναψης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ αυτού και τού έμμεσου εργοδότη μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας με την EΠA. Άκυρη επίσης θεωρείται οποιαδήποτε ρήτρα, όταν με αυτήν, άμεσα ή έμμεσα, παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα τού προσωρινά απασχολούμενου ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

 

Παρατηρήσεις :

         Σημειώνουμε ότι ο έμμεσος εργοδότης ευθύνεται και αυτός για τις μισθολογικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις του εργαζόμενου καθώς σύμφωνα με το Ν. 4052/2012 άρθρο 24 παρ. 4. α) Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το άρθρο 126 εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).

 

         Επομένως εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στις επιχειρήσεις-μέλη μας όταν προβαίνουν στην μίσθωση εργαζομένων να ελέγχουν αν η εταιρεία [ΕΠΑ] πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες προς αποφυγή κινδύνου επιβολής ποινικών κα διοικητικών κυρώσεων εις βάρος τους».  

 

 

 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

banner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner imagebanner image
banner imagebanner imagebanner imagebanner image
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 176,
  Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ
 • info@cci-magnesia.gr
 • Τηλ.: + 30 2421094700
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Δευτέρα και Τετάρτη:
  07:00 – 15:00 και 18:00 – 20:00
  Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
  07:00 – 15:00
© 2015 Επιμελητήριο Μαγνησίας     Web Design & Development SGA.GR